#1 The Frontiersmen, Allan W. Eckert

#2 Simon Kenton: Kentucky Scout, Thomas D. Clark

#3 (tie) A Sorrow in Our Heart, Allan W. Eckert

#3 (tie) White Squaw: The True Story of Jennie Wiley, Arville Wheeler

#4 Wilderness Empire, Allan W. Eckert

#5 (tie) Appalachian Values, Loyal Jones

#5 (tie) The Beatinest Boy, Jesse Stuart

#5 (tie) The Conquerors, Allan W. Eckert

#5 (tie) A Penny’s Worth of Character, Jesse Stuart

#5 (tie) The Wilderness War, Allan W. Eckert